2013. május 21.
Szerző: DYB

pénzfizetésre vonatkozó új szabályok

2013. július 1-jével változnak a Ptk. pénzfizetésre vonatkozó szabályai

Az egyik új rendelkezés szerint, ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejéről nem rendelkeznek külön, akkor főszabályként a számla illetve a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítendő a pénztartozás. Gazdálkodó szervezetek közötti szerződésben a 30 napot meghaladó fizetési határidő kiköthető, de az nem haladhatja meg a 60 napot. Abban az esetben, ha a fizetési határidő meghaladja a 60 napot, akkor az – ellenkező bizonyításig – tisztességtelen kikötésnek minősül, vagyis a szerződési feltétel megtámadható.

Mindazonáltal a jelenlegi Ptk. új jogintézményként bevezeti a „behajtási költségátalány” fogalmát,

amely tulajdonképpen egyfajta törvényes kötbérnek felel meg. Amennyiben a kötelezett késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak – az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint számított – megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti a kötelezettet a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban beszámít. A Ptk. rendelkezés rögzíti továbbá, hogy a behajtási költségátalányra vonatkozó szabályoktól eltérő megállapodás semmis.

Módosulnak továbbá a késedelmi kamat mértékére vonatkozó szabályok is az alábbiak szerint:

  • Gazdálkodó szervezetek közötti szerződéses kapcsolatokban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatot kell figyelembe venni – és nem a késedelmet megelőző naptári félév utolsó napján érvényeset. Gazdálkodó szervezetek között a késedelmi kamat mértékét az irányadó jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével kell számolni – szemben a korábbi 7 százalékponttal.
  • Idegen pénznemben meghatározott tartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamatot, ennek hiányában a pénzpiaci kamatot kell alapul venni.
  • A késedelmi kamatot szerződésben kizárni csak abban az esetben lehetséges, ha a kötelezett a késedelem idejére a szerződés szerint kötbér fizetésére köteles. Minden egyéb esetben a késedelmi kamatot kizáró rendelkezés semmis.

Az érintett szakaszok különösen az alábbiak: 232. § (3), 292/A. §, Ptk.292/B. §, 301. §, 301/A. §, 301/B. §

A jogszabály itt megtekinthető: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=481.239476