2022. február 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Értékesíteni kívánja ingatlanát és külföldi vevő érkezett? Vagy éppen Ön külföldi állampolgár, és ingatlant vásárolna Magyarországon? Nem tudja hogyan lehetséges ez? Milyen papírok kellenek, milyen eljárást kell ehhez lefolytatni? Cikkünkkel megpróbálunk egy kis segítséget nyújtani ezekben a kérdésekben.

Külföldi állampolgár – engedély

Az eljárásban külföldi természetes személynek a nem tagállami állampolgár minősül. Tagállami állampolgárnak kell tekinteni az Európai Unió tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásban részes államnak, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államnak az állampolgárát, akinek ahhoz, hogy Magyarországon – a mező-és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő – ingatlan tulajdonjogát megszerezhesse, az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal engedélye szükséges. Itt találja azokat az eseteket, amikor nem szükséges engedély beszerzése.

A kérelem

A kérelmet írásban, magyar nyelven kell előterjeszteni az adott kormányhivatal meghatározott formanyomtatványán. A formanyomtatvány kötött, abba sem beleírni, sem törölni belőle nem lehet. A kérelemhez mellékelni kell:

– a külföldi kérelmező érvényes okmányának közjegyző/konzul által hitelesített másolatát

– meghatalmazott személy képviseleti jogát igazoló meghatalmazást

– a tulajdon megszerzését igazoló szerződés (pl. adásvételi szerződés)

– ingatlan e-hiteles tulajdoni lapját

– hatósági erkölcsi bizonyítványt

– igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

Költségek

Az ingatlan e-hiteles tulajdoni lapjáért ingatlanonként 3.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat szükséges megfizetni, illetve magának az eljárásnak az igazgatási szolgáltatási díja ingatlanonként 50.000,- Ft. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásáért 10.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

Az eljárás

Az ügyintézési határidő 45 nap, ami a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul, és nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének az időtartama. Amennyiben a kérelem, illetve mellékletei nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek, annak beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlási felhívás kerül kiadásra. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a Kormányhivatal az eljárást megszünteti.

Amennyiben a kérelem és a mellékletei megfelelnek a jogszabályoknak, a Kormányhivatal érdemben vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés közérdeket és önkormányzati érdeketnem sért-e, melynek során megkeresi többek között a rendőrséget, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, a Bűnügyi Nyilvántartó hatóságot, és az illetékes önkormányzat polgármesterét is.

A Kormányhivatal a megkeresések teljesítését követően, a megkeresett szervek által közöltek alapján a kérelemről határozattal dönt, melyben az ingatlanszerzést engedélyezi vagy megtagadja. Irodánk készséggel áll rendelkezésükre az adásvételi szerződés elkészítésében, valamint az azt követő eljárás lefolytatásában is, keresse kollégáinkat bizalommal: