2021. augusztus 30.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése számos személyiségi jogi, adatvédelmi és adatkezelési kérdést vethet fel, továbbá a GDPR hatálybalépése óta az adatvédelmi előírások is jelentős mértékben szigorodtak, ezért az alábbiakban ezeket fogjuk áttekinteni.

A kamerás megfigyelés általában

A kamerával történő megfigyelésről külön jogszabály nem rendelkezik, azonban a témában a GDPR, az Infotv., és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény, az Szvtv. szabályait is segítségül hívhatjuk.

Az Szvtv. jelenlegi szabályai szerint az adatkezelés célját és az adatkezelés időtartamát is az adatkezelő jogosult meghatározni, szem előtt tartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, mint például az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elvét.

A kamerás megfigyelés jogalapja általában az adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelőnek érdekmérlegelési tesztet kell elvégeznie, ahol megállapítható, hogy az adatkezelő jogos érdeke (pl. vagyonvédelem) elsőbbséget élvez-e az érintettek érdekeivel, személyiségi jogaival szemben.

Lényeges szabály, hogy elektronikus megfigyelőrendszer kizárólag magánterületen alkalmazható, valamint nem alkalmazható kamera olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így például öltözőben, mosdóban, pihenőhelyen, illemhelyen stb.. Megfigyelés esetén jól látható helyen, olvashatóan figyelemfelhívó jelzést kell elhelyezni arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert használnak, valamint adatkezelési tájékoztatót kell közzétenni a megfigyelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának időtartamáról, az üzemeltető személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről.

Biztonsági kamera elhelyezése a társasházban

A társasházakban kiépített kamerarendszerekre ugyanazok az általános szabályok vonatkoznak, mint minden más megfigyelőrendszerre, de figyelembe kell venni további előírásokat is. Ahhoz, hogy a közös tulajdonban álló épületrészekben és helyiségekben a megfigyelésre szolgáló kamerarendszer kiépítése megkezdődhessen, a társasházi közgyűlésen az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többséggel rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazata szükséges, illetve az SZMSZ-nek is tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat.

A kamerarendszerrel felszerelt területre belépő személyeket tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások alapján szükséges információkról, a kamerarendszer alkalmazásának tényéről, az érintetteket megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és elérhetőségeiről.

A biztonsági kamera nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy üzlethelyiség bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen vagy területen van elhelyezve.

A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak megismerésére jogosult személy nevét, illetve az adatok megismerésének idejét és okát.

A személyes adatok védelmét szolgálják az olyan jogszabályi feltételek is, minthogy a videórögzítőt zárt helyiségben kell tartani és az, hogy a felvételek meghatározott időn belül törlésre kerülnek.

A jogsértés következményei

A NAIH, hatóságként nem csupán regisztrálja a bejelentett kamerarendszereket, hanem az észlelt jogsértéseket szankcionálja is. Elrendelheti az adatok zárolását vagy törlését, illetve meg is tilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását. Súlyosabb esetben elrendelheti a kamerarendszer leszerelését. Ha egy érintett (felvételen szereplő) személy betekintést kér a felvételbe, de az üzemeltető ezt jogellenesen megtagadja, a hatóság elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Büntetőjogi kategóriába tartoznak a személyes adattal való visszaélések. Az adatok biztonságát szolgáló intézkedés elmulasztása, a jogosulatlan adatkezelés, a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kisebb mértékű büntetéssel sújtható.

Amennyiben az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés tárgyában szakmai állásfoglalásra és jogi tanácsadásra lenne szüksége, esetleg kérdése merült fel az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, forduljon bizalommal szakértői csapatunkhoz!